POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Polityką Prywatności”) określa zasady ochrony prywatności, tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników (zwanych dalej „Użytkownikami”) strony internetowej dostępnej pod adresem www.amazingkidsacademy.pl (zwanej dalej „Stroną”), oraz określa mechanizm plików Cookies używanych na Stronie.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”) jest Karolina Makarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „AMAZING KIDS ACADEMY KAROLINA MAKARCZYK” na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9482321367, REGON: 388398312, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej: ul. Wyspowa, nr 1, lok. 88 B, 03-687 Warszawa (zwana dalej „Administratorem”).

3. Kontakt z Administratorem możliwy jest:

1) drogą pocztową pod adresem Administratora: ul. Wyspowa nr 1, lok. 88 B, 03-687 Warszawa;

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: wilanowkids@gmail.com

§ 2

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników w związku ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz Użytkowników. Administrator udostępnia na Stronie (1) formularz, umożliwiający Użytkownikom wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Administratora oraz w dalszej kolejności (2) wzór umowy o uczestnictwo w zajęciach umożliwiający zawarcie umowy o uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych drogą elektroniczną lub na odległość. Użytkownicy mogą podać dobrowolnie dane osobowe w postaci:

1) imienia, nazwiska i roku urodzenia uczestnika zajęć (dziecka), imienia i nazwiska opiekuna dziecka (Użytkownika) oraz adresu e-mail i numeru telefonu Użytkownika – w celu zgłoszenia uczestnictwa w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych;

2) imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL opiekuna dziecka (Użytkownika), imienia i nazwiska uczestnika zajęć (dziecka), adresu e-mail i numeru telefonu Użytkownika oraz imienia, nazwiska oraz numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej do odprowadzania i odbierania uczestnika zajęć (dziecka);

3) adresu e-mail Użytkownika – w celu skorzystania z usługi newsletter świadczonej przez Administratora.

2. Podanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług na rzecz Użytkowników.

§ 3

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu:

1) umożliwienia Użytkownikom korzystania ze Strony, przez co należy rozumieć korzystanie z formularza umożliwiającego wysłanie zgłoszenia uczestnictwa w pozaszkolnych zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Administratora, zawarcie umowy o uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych drogą elektroniczną lub na odległość oraz korzystanie z usługi newsletter;

2) wykonywania obowiązków wynikających wprost z obowiązujących przepisów prawa;

3) statystycznym i archiwizacyjnym;

4) dochodzenia roszczeń wynikających z prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

§ 4

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie następujących przepisów:

1) w odniesieniu do danych osobowych o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Polityki Prywatności – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2) w odniesieniu do danych osobowych o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Polityki Prywatności – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

§ 5

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

1. Dane osobowe Użytkowników gromadzone są w siedzibie Administratora, tj. pod adresem: Aleja Rzeczypospolitej 20 lok. U7, 02-972 Warszawa.

2. Użytkownicy mają uprawnienia do:

1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

2) wglądu do swoich danych osobowych;

3) żądania poprawiania swoich danych osobowych, jeżeli dane te są nieaktualne, niekompletne lub nieprawdziwe;

4) żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych;

5) żądania usunięcia danych osobowych;

6) żądania wydania kopii danych osobowych;

7) żądania przeniesienia danych osobowych innemu administratorowi danych osobowych, o ile będzie to technicznie możliwe;

8) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

9) wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochronnych danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

3. Realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 2 powyżej, Użytkownicy mogą dokonać poprzez złożenie Administratorowi właściwego oświadczenia woli:

1) drogą pocztową na adres Administratora: ul. Wyspowa, nr 1, lok. 88 B, 03-687 Warszawa;

2) za pomocą poczty elektronicznej na adres: wilanowkids@gmail.com

4. Administrator ma prawo do odmowy usunięcia danych Użytkowników, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

§ 6

DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom ani osobom trzecim z wyjątkiem przypadków, gdy:

1) Użytkownicy wyrazili na to zgodę;

2) jest to konieczne z celu realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie umów zawartych z Użytkownikami;

3) jest to konieczne z uwagi na wykrywanie oszustw i zapobieganie im, a także rozwiązywanie innych problemów dotyczących oszustw, bezpieczeństwa i kwestii technicznych;

4) jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub uzasadnionym żądaniem instytucji państwowych oraz organów wymiaru sprawiedliwości.

2. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:

1) dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub statutową;

2) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Strony, w tym operatorowi platformy EDUSKY – Exentis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce);

3) pracownikom i współpracownikom.

§ 7

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego świadczenia usług przez Administratora na podstawie umów zawartych z Użytkownikami, a także przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych przysługujących Administratorowi względem Użytkowników, tj. przez okres 6 lat od dnia rozpoczęcia przetwarzania tych danych, a w przypadku usługi newsletter do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

§ 8

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§ 9

MECHANIZM COOKIES

1. Strona używa plików tekstowych zwanych Cookies.

2. Cookies zapisywane są przez serwer na komputerach Użytkowników.

3. W celu korzystania ze Strony konieczne jest zezwolenie na przechowywanie Cookies na komputerach Użytkowników. Brak zezwolenia może oznaczać brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

4. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych Użytkowników.

5. Cookies nie zmieniają konfiguracji komputerów Użytkowników, nie służą do instalowania bądź odinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, nie ingerują w integralność systemów bądź danych Użytkowników.

6. Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Strony. Administrator oświadcza, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną udostępnione żadne dane identyfikujące Użytkowników.

7. Na Stronie mogą być stosowane trzy rodzaje plików Cookies:

1) „sesyjne” (session cookies) – Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników do czasu wylogowania (opuszczenia Srony);

2) „stałe” (persistent cookies) – Cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniach końcowych Użytkowników przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkowników.; oraz

3) „analityczne” – Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkowników w obszarze Strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkowników na Stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkowników, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony.

8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. 2004 Nr 171, poz. 1800 ze zm.), Użytkownicy mają prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

§ 10

ADRES IP

Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP Użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notowanych jest najwięcej odwiedzin) oraz administrowaniu i udoskonalaniu Strony.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane na Stronie. O planowanej zmianie oraz terminie jej wejścia w życie Administrator poinformuje Użytkowników za pośrednictwem Strony.

2. Użytkowników korzystających ze Strony obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.